Vietnamese-Cách nop ho so

Cách np h sơ

Bước 1: Hoàn thành Mu đơn đăng ký trc tuyến - Đây là Mu đơn đăng ký ca cha m hoc người giám h. (Có sn trong tháng 11)

Bước 2: Thanh toán Phí đăng ký – Ph huynh phi tr l phí np đơn không hoàn li là $ 100.00 ti đây. Xin lưu ý rng đơn đăng ký ca bn không được coi là "hiu lc" cho đến khi chúng tôi nhn được khon phí $ 100,00.

Bước 3: Đăng ký thi SSAT -Tt c hc sinh lp 9 phi hoàn thành bài thi tuyn sinh Trung hc (SSAT). Truy cp www.ssat.org đ đăng ký thi và đ biết thêm thông tin. Xin vui lòng gi kết qu trc tiếp cho Our Lady of Mercy bng cách nhp mã trường ca chúng tôi, 5585, khi đăng ký. SSAT s được t chc ti Mercy vào ngày 8 tháng 12 năm 2018; Ngày 5 tháng 1 năm 2019; và ngày 2 tháng 3 năm 2019. Sau ngày 2 tháng 3, sinh viên phi ly SSAT mt đa đim khác. Tt c hc sinh lp 10 và lp 11 phi np đim PSAT. Nếu không có đim PSAT, hc sinh lp 10 và lp 11 PHI thi SSAT.

Bước 4: Hoàn thành Bng câu hi dành cho hc sinh – Bng câu hi ca hc sinh phi được hoàn thành và viết tay bi hc sinh và gi li cho Our Lady of Mercy. (Có sn trong tháng 11)

Bước 5: Cung cp các mu đơn gii thiu– Ti xung các mu đơn đánh giá t giáo viên toán hc và đánh giá t giáo viên ngôn ng và mang đến cho giáo viên ca bn. Các mu đánh giá đã hoàn thành phi được gi trc tiếp t giáo viên hoc trường hc. (Có sn trong tháng 11)

Bước 6: Cung cp H sơ Yêu cu / Mu đánh giá t Hiu trưởng –Ti xung mu yêu cu h sơ và đánh giá t hiu trưởng và mang đến trường ca bn. Mu đơn hoàn chnh này, bng đim chính thc ca trường, kim tra tiêu chun hóa và h sơ k lut phi được gi trc tiếp t trường đến Our Lady of Mercy. (Có sn trong tháng 11)

Bước 7: Cung cp Mu Xác minh Giáo x / Giáo hi -Ti xung Mu Xác minh ca Giáo x và gi đến giáo x ca bn. Các mu đơn đã hoàn thành phi được gi trc tiếp t mc sư ca bn và gi li cho Our Lady of Mercy. (Có sn trong tháng 11)

Bước 8 (Tùy chn): Đơn xin H tr Tài chính - Tt c nhng người np đơn xin h tr tài chính để tham Our Lady of Mercy phi np đơn trc tuyến bng cách vào trang web cFACTS Tuition Management. FACTS Grant and Aid Assessment được s dng đ x lý tt c đơn xin h tr tài chính. Người np đơn xin h tr tài chính phi gi t khai thuế 2017 và mu đơn 2017 W-2 trc tiếp cho FACTS đ x lý đơn đăng ký ca h. Đ biết thêm thông tin, vui lòng truy cp trang web ca Business Office.

Thông tin quan trng: H sơ y tế- Khi hc sinh ca bn được ghi danh, Our Lady Of Mercy s yêu cu H sơ chng nga ca con bn thông qua Cơ quan đăng ký chng nga Georgia (Georgia Immunization Registry).