Vietnamese-Cách nop ho so

Cách np h sơ

Bước 1: Hoàn thành Mu đơn đăng ký trc tuyến - Đây là Mu đơn đăng ký ca cha m hoc người giám h. (Có sn trong tháng 11)

Bước 2: Thanh toán Phí đăng ký – Ph huynh phi tr l phí np đơn không hoàn li là $ 100.00 ti đây. Xin lưu ý rng đơn đăng ký ca bn không được coi là "hiu lc" cho đến khi chúng tôi nhn được khon phí $ 100,00.

Bước 3: Đăng ký thi SSAT -Tt c hc sinh lp 9 phi hoàn thành bài thi tuyn sinh Trung hc (SSAT). Truy cp www.ssat.org đ đăng ký thi và đ biết thêm thông tin. Xin vui lòng gi kết qu trc tiếp cho Our Lady of Mercy bng cách nhp mã trường ca chúng tôi, 5585, khi đăng ký. Sau ngày 2 tháng 3, sinh viên phi ly SSAT mt đa đim khác. Tt c hc sinh lp 10 và lp 11 phi np đim PSAT. Nếu không có đim PSAT, hc sinh lp 10 và lp 11 PHI thi SSAT.

Bước 4: Hoàn thành Bng câu hi dành cho hc sinh – Bng câu hi ca hc sinh phi được hoàn thành và viết tay bi hc sinh và gi li cho Our Lady of Mercy. (Có sn trong tháng 11)

Bước 5: Cung cp các mu đơn gii thiu– Ti xung các mu đơn đánh giá t giáo viên toán hc và đánh giá t giáo viên ngôn ng và mang đến cho giáo viên ca bn. Các mu đánh giá đã hoàn thành phi được gi trc tiếp t giáo viên hoc trường hc. (Có sn trong tháng 11)

Bước 6: Cung cp H sơ Yêu cu / Mu đánh giá t Hiu trưởng –Ti xung mu yêu cu h sơ và đánh giá t hiu trưởng và mang đến trường ca bn. Mu đơn hoàn chnh này, bng đim chính thc ca trường, kim tra tiêu chun hóa và h sơ k lut phi được gi trc tiếp t trường đến Our Lady of Mercy. (Có sn trong tháng 11)

Bước 7: Cung cp Mu Xác minh Giáo x / Giáo hi -Ti xung Mu Xác minh ca Giáo x và gi đến giáo x ca bn. Các mu đơn đã hoàn thành phi được gi trc tiếp t mc sư ca bn và gi li cho Our Lady of Mercy. (Có sn trong tháng 11)

Bước 8 (Tùy chn): Đơn xin H tr Tài chính - Tt c nhng người np đơn xin h tr tài chính để tham Our Lady of Mercy phi np đơn trc tuyến bng cách vào trang web cFACTS Tuition Management. FACTS Grant and Aid Assessment được s dng đ x lý tt c đơn xin h tr tài chính. Người np đơn xin h tr tài chính phi gi t khai thuế 2019 và mu đơn 2019 W-2 trc tiếp cho FACTS đ x lý đơn đăng ký ca h. Đ biết thêm thông tin, vui lòng truy cp trang web ca Business Office.

Thông tin quan trng: H sơ y tế- Khi hc sinh ca bn được ghi danh, Our Lady Of Mercy s yêu cu H sơ chng nga ca con bn thông qua Cơ quan đăng ký chng nga Georgia (Georgia Immunization Registry).